თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია

თანხმობა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე

გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 01 მარტიდან ძალაში შევიდა ახალი კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ რომლის თანახმადაც იმისათვის, რომ თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემები დავამუშაოთ პირდაპირი მარკეტინგის და თქვენზე მორგებული სარეკლამო შემოთავაზების მიზნებისთვის, აუცილებელია, რომ მოვიპოვოთ თქვენი ინფორმირებული და ნებაყოფლობითი თანხმობა.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი სურვილია, რომ მიიღოთ სხვადასხვა სახის მარკეტინგული ან/და საინფორმაციო შეტყობინებები, ასევე ლოიალობის ბარათების მფლობელთა შემთხვევაში განხორციელდეს თქვენი მონაცემების პროფაილინგი/ავტომატური ფორმით დამუშავება თქვენზე მორგებული შეტყობინებების/შეთავაზებების მოწოდების მიზნით და ხართ არანაკლებ 18 წლის, გთხოვთ, გაიაროთ მონიშნოთ თანხმობა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავეაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერ მიიღებთ შეტყობინებებს აქციების, ფასდაკლებების და სხვა მნიშვნელოვანი და თქვენთვის საინტერესო სიახლეების, ხოლო ლოიალობის ბარათთის მფლობელთა შემთხვევაში თქვენს მორგებული სარეკლამო შეტყობინებინებების/აქციების/ფასდკალებების შესახებ.

ასევე გაცნობებთ, რომ თანხმობის გამოთხოვა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს იმავე ფორმითა და არხით რომლითაც მიიღებთ შეტყობინებას და ამ შემთხვევაში სს „ნიკორა ტრეიდი“ ს/კ 206255808 კანონით განსაზღვრულ ვადაში შეწყვეტს თქვენი მონაცემების დამუშავებას.

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, პერსონალური მონაცემები, პირდაპირი მარკეტინგისა და პროფაილინგის მიზნებისთვის დამუშავდება განუსაზღვრელი ვადით სს „ნიკორა ტრეიდის“ ს/კ 206255808 მიერ, ასევე საჭიროების შემთხვევაში შეტყობინებების გამოსაგზავნად შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირები.

+995
სმს კოდი
გთხოვთ, მონიშნოთ სასურველი ბრენდები, საიდანაც თანახმა ხართ მიიღოთ SMS შეტყობინებები
ნიკორა სუპერმარკეტი
ლიბრე

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

წინამდებარე თანხმობით უფლებას ვანიჭებ სს „ნიკორა ტრეიდის“ ს/კ 206255808 (რომელიც ოპერირებს ზემოაღნიშნული ბრენდების სახელით: და საჭიროების შემთხვევაში უფლებამოსილ პირებს, რომ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის ტელეფონის (მათ შორის, მობილური ტელეფონის ნომერზე SMS-ების მიღების გზით), ელექტრონული ფოსტის, ასევე, სხვა ელექტრონული საშუალებებით (მათ შორის, მობილური აპლიკაციების მეშვეობით) მომეწოდოს ინფორმაცია არსებული სიახლეების, პროდუქტებისა და შეთავაზებების, ფასდაკლებების, აქციების ან ახალი წამოწყების ხოლო ლოიალობის ბარათის ფლობის შემთხვევაში ჩემზე მორგებული/ინდივიდუალური სარეკლამო შეტყობინებების თაობაზე.

ამასთან, ინფორმირებული ვარ, რომ დამუშავდება ის პერსონალური მონაცემები, რაც მოწოდებულია ჩემს მიერ და რაც მოიცავს შემდეგს: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ჩემი, როგორც მომხმარებლის მიერ განხორციელებული აქტივობები/ოპერაციები. ,

ამასთან, ვაცხადებ, რომ ინფორმირებული ვარ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით მონიჭებული ჩემი უფლებების (მათ შორის ინფორმაციის მოთხოვნის, გაცნობის, ასლების მიღების, გასწორების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლის, განადგურების, გასაჩივრების) თაობაზე რომელთა რეალიზაცია შემიძლია ქვემოთ მითითებული ფორმით, მათ შორის, ვაცნობიერებ, რომ მე მაქვს უფლება ნებისმიერ დროს უარი ვთქვა ჩემი მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის ან/ და პროფაილინგის მეშვეობით დამუშავებაზე სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილ ოფიციალურ ელ ფოსტაზე: info@nikoratrade.ge შეტყობინების გაგზავნით , ასევე თითოეული SMS შეტყობინების მიღებაზე უარის თქმისთვის გამოვიყენო SMS OFF-ის ფუნქცია, რომელიც უფასოა;